Компания:
Категория:
Търси
Телематик Интерактив България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-10-2022 13:52:49
  Телематик Интерактив България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-11-2022г. от 10:00 часа в София - 1463, гр. София, бул. Витоша 89В, при следния дневен ред:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „Интернешънъл Гейм Дизайн Студио“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „Интернешънъл Гейм Дизайн Студио“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка трета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи лицензионен договор със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка четвърта: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи лицензионен договор със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за счетоводно обслужване с „Р.С. Консулт“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка шеста: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за наем с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка седма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за маркетингово обслужване с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка осма: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за рекламни услуги с „М.Б.С. Трейд“ АД съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка девета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи договор за заем със „САУТ КЕЙП ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ (SOUTH CAPE INVESTMENTS LIMITED) съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка десета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да извършва сделки с финансови инструменти съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение. Точка ед
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *