Компания:
Категория:
Търси
Българска фондова борса АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Решения за разпределение на печалбата
30-06-2022 15:08:21
  На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 30.06.2022г. бе взето решение, съгласно което на акционерите следва да се разпредели дивидент по 0,4826 лева на акция. Максималната сума, която би била необходима за изплащането на дивидент, ако всички акции имат право на дивидент, възлиза на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 стотинки). Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст. ), която се разпределя по следния начин: 70 на сто от печалбата - сума в размер на 6 797 431.06 лева (шест милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 6 стотинки) се разпределя за изплащане като дивидент между акционерите. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се дължи като дивидент за 2021 г. е в размер на 3 176 858.06 лева (три милиона сто седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 6 стотинки). Сумата в размер на 2 913 184.74 (два милиона деветстотин и тринадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и 74 ст.) не се разпределя като дивидент и се отнася към допълнителните резерви на дружеството. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 14.07.2022 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2022 г. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: • за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; • за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент. Общото събрание не прие предложеното увеличение на капитала на „Българска фондова борса” АД със собствени средства по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон и свързаното с него предложение за промяна в устава на дружеството.
Прикачени файлове:
Уведомление