Компания:
Категория:
Търси
235 Холдингс АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 15:54:08
  235 Холдингс АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 10:30 часа в София 1142, ул. Проф. Никола Михайлов 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.” 2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.” 3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; проект за решение – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.” 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“ 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.” 7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.” 8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г; проект за решение – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2021 година, която загуба ще остане непокрита.” 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2021 г.; проект за решение – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – настоящите и предходните, за дейността им до края на 2021 г.” 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; проект за решение – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2022 г.” 11. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание освобождава Тодор Димитров Тодоров, Мариела Георгиева Попова и Венцислав Анжел Давидофф като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.” 12. Избор на нови членове на съвета на директорите; проект за решение – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Юлиян Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) години, като Юлиян Йорданов Арабаджийски и Трайче Здравковски се избират за независими членове по смисъла на чл. 116а?, ал. 2 ЗППЦК.” 13. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя адреса на управление на Дружеството, като новият адрес ще бъде гр. София, район „Средец”, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).” 14. Промени в устава на Дружеството; проект за решение – „Общото събрание променя устава на Дружеството, както следва: Изменя се член 3.2, който придобива следното съдържание: „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец”, ул. „Проф. Никола Михайлов“ № 6, ет. 4 (надпартерен).”

Допълнителна информация може да получите на тел: +359878566019.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *