Компания:
Категория:
Търси
Атоменергоремонт АД-Козлодуй
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-05-2022 15:41:30
  Атоменергоремонт АД-Козлодуй представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в 3321, площадка АЕЦ-Козлодуй, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г.; 2. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 230 327 (двеста и тридесет хиляди триста двадесет и седем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 13 186 145,38 лева (тринадесет милиона сто осемдесет и шест хиляди сто четиридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,015 лева брутен дивидент на една акция или 0,01425 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 12 955 818,38 лева (дванадесет милиона деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и осем стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД; 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за дейността им през 2021 г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД за 2021 г.; 6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД; 7. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие "Одитконсулт" ООД, №059 от регистъра на ИДЕС, представлявано от Кирил Петков, с диплома №528, с адрес гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.111, вх. Г, ет.1, ап.87, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ АД през 2022 г.; 8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4