Компания:
Категория:
Търси
Синергон Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-05-2022 15:36:18
  Синергон Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2022г. от 09:00 часа в гр.София - 1000 , ул."Солунска" №2 , при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2021 г. 3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2021 г. 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021 г. 5. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; проект за решение Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2021 г. 6. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата на членовете му; проект за решение – Общото събрание избира предложения Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му. 7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; проект за решение - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г.; проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2021 г. 9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.; проект за решение - Общото събрание избира одиторско предприятие "Мур България Одит" ООД с № 131 в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители за одитиране на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г. 10. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; проект за решение - Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД" в съответствие с предложените промени от Надзорния съвет. 11. Определяне размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на постоянното възнаграждение, гаранцията за управление, тантиемите и срокът на изплащането им на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството. 12. Преизбиране на членовете на Надзорния съвет на дружеството за нов петгодишен мандат; проект за решение – На основание чл.233, ал.3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Надзорния съвет: Бедо Бохос Доганян, Светлана Атанасова Кацулова и Румен Валери Панайотов.

Допълнителна информация може да получите на тел: +3592 933 35 10 .
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *