Компания:
Категория:
Търси
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 02-11-2022 11:06:26
  Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-12-2022г. от 10:30 часа в София- 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции. 2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да приема решения за издаване на облигации. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Съвета на директорите на Дружеството в срок до 5 (пет) години от вписването на съответното изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“. 3. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите в съответствие с решенията по т. 1 и т. 2 от дневния ред и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, приема решение за следните изменения и допълнения в Устава, както следва: А) Ал. 1 на чл. 10 „Увеличение на капитала от Съвета на директорите“ придобива следната редакция: „(1). (изм. ОС 18.09.2017, изм. с решение на ОСА от ….12.2022 г.) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.“. Б) Ал. 2 от чл. 20а „Издаване на облигации“ от Устава придобива следната редакция: „(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 60 000 000 (шестдесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“ 4. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929804528.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1