Компания:
Категория:
Търси
Софарма имоти АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-10-2022 16:21:15
  Софарма имоти АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-11-2022г. от 11:00 часа в София - 1756, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, при следния дневен ред:

ПОКАНА за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ уникален идентификационен код на събитието SFIEGM20221124 ISIN код на емисията BG1100031068 „Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 24.11.2022 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (09:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 09.12.2022 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот с наемател „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДОВЕРИЕ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“; 2. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот с наемател „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДОВЕРИЕ“ АД, представляваща анекс към съществуващ Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри: (1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, съставляващ търговска площ, находяща се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5; (2) обект: Помещение № 115А, намиращо се на етаж първи (мецанин), кота +5,60, на Търговския център на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с наемна площ в размер на 84,74 кв.м; подробно индивидуализирано в Мотивирания доклад; (3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ДОВЕРИЕ“ АД, в качеството му на наемател; (4) срок: 4 (четири) до 5 (пет) години; (5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката; (6) стойност: 149 520 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК; (7) финансови параметри: наемна цена (на кв.м на месец, без ДДС): 7,50 евро; възнаграждение за услуги (на кв.м на месец, без ДДС): 5 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 50 844 евро (99 442,22 лева) за целия й предложен минимален срок и на 63 555 евро (124 302,78 лева) за целия й предложен максимален срок.“; 3. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относн
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1