Компания:
Категория:
Търси
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-05-2022 18:42:05
  Доверие Обединен Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2022г. от 11:00 часа в 1756, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център , при следния дневен ред:

1. Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. 3. Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 4. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2021 г. 5. Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана от дружеството през 2021 г., в размер на 1 094 014,36 лева (един милион деветдесет и четири хиляди и четиринадесет лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена, както следва: 276 375,60 лева (двеста седемдесет и шест хиляди триста седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) да се заделят за фонд „Резервен“ – регламентиран, с което ще се достигне една десета от акционерния капитал; 2% в размер на 21 880,29 лева (двадесет и една хиляди осемстотин и осемдесет лева и двадесет и девет стотинки) да се изплатят като бонус на служителите на дружеството съгласно чл. 40, ал. 7 от Устава; 1% в размер на 10 940,14 лева (десет хиляди деветстотин и четиридесет лева и четиринадесет стотинки) да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството съгласно чл. 40, ал. 6 от Устава; остатъкът от печалбата в размер на 784 818,33 лева (седемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин и осемнадесет лева и тридесет и три стотинки) да се задели за допълнителни резерви. 6. Промяна на размера на възнаграждението на изпълнителния член на Управителния съвет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя размера на постоянното възнаграждение на изпълнителния член на Управителния съвет съгласно предложението на Управителния съвет. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Освобождаване от отговорност на Мина Тенчева Николова-Ангелова – член на Управителния съвет до 12.04.2021 г., за дейността ? от 01.01.2021 г. до датата на вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на освобождаването ? от длъжност. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Мина Тенчева Николова-Ангелова – член на Управителния съвет до 12.04.2021 г. , за дейността ? от 01.01.2021 г. до датата на вписването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на освобождаването ? от длъжност. 8. Промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Надзорния съвет Христо Георгиев Христов. Общото събрание определя гаранция за управление на Хр
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1