Компания:
Категория:
Търси
Зърнени Храни България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2022 09:40:51
  Зърнени Храни България АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2022г. от 16:00 часа в 1000, ул. Стефан Караджа № 2, при следния дневен ред:

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, ГР.СОФИЯ, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 2 ЕИК 175410085 ПИСМЕНА ПОКАНА по смисъла на чл.223 от Търговския закон и чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, на 28.06.2022г. от 16.00 часа /UTC 13.00/, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред: 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2021г.; 2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2021г. 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. 5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2021 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2022 година. 6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дейността на „Зърнени храни България” АД за финансовата 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2021г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2021 г. 8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД да присъстват лично или
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 25-09-2023