Компания:
Категория:
Търси
Неохим АД-Димитровград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 09-05-2022 16:43:30
  Неохим АД-Димитровград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 21-06-2022 г. от12:00 часа в гр. Димитровград - 6400 на адрес ул. Химкомбинатска при следния дневен ред:

Надзорният съвет на „Неохим” АД на основание чл.251, ал.1, от ТЗ, чл.223, ал.1, изр.2-ро от ТЗ и чл.115, ал.1 от ЗППЦК, свиква Редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на „Неохим” АД с ISIN код на емисията издадени акции: BG 11NEDIAT11; с Уникален идентификационен код на събитието: 20220621GM, което ще се проведе на 21.06.2022г. от 12:00 часа EEST (Източноевропейско лятно време / Eastern European Summer Time (EEST) ), съответстващо на 09:00 часа UTC (Координирано универсално време / Coordinated universal time, EEST = UTC + 3), в седалището на дружеството в гр. Димитровград в Културно – битовата сграда на “Неохим”АД, етаж 2 (втори), в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3 при следния дневен ред : 1. Приемане на Индивидуален годишен Доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г. и на Консолидиран годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Индивидуалния годишен доклад за дейността и управлението на „Неохим“ АД за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на „Неохим“ АД за 2021г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2021г. Общото събрание на акционерите приема Консолидирания годишен доклад за дейността и управлението на Група „Неохим“ за 2021г., ведно с Декларация за корпоративно управление на Група „Неохим“ за 2021г. и Нефинансова декларация на Група „Неохим“ за 2021г. 2. Приемане на Докладите на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор / Специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор / специализирано одиторско предприятие за извършения одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г. 3. Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2021г. 4. Одобряване на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията в „Неохим“ АД за 2021г. 5. Одобряване и приемане на Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания годишен финансов отчет на Група „Неохим“ за 2021г. 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/; Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Неохим” АД приема направеното от Управителния съвет и одобрено от Надзорния съвет предложение относно разпределяне на печалбата на „Неохим“ АД за 2021г. /разпределяне на дивидент/, представено с материалите по дневния ред на настоящото събрание; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, както и на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството през 2021г. до
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1