Компания:
Категория:
Търси
Българска роза АД-Карлово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-03-2022 15:35:30
  Българска роза АД-Карлово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-05-2022г. от 11:00 часа в Карлово-4300, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10.05.2022 г. в заседателната зала на предприятието от 11:00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 година. Проект за решение: 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. Съветът на директорите предлага печалбата за 2021 г. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 267 549 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,05 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Пловдив. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година и 2023 година. Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 г. и 2023 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо: Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652. Второ: Лидия Филипова Карамитева – регистриран одитор, диплом № 0658. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение. 6. Промени в одитния комитет. Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Христина Емилова Костадинова-Трифонова, Любомира Велчева Гайдарова и Панка Иванова Шаламанова.

Допълнителна информация може да получите на тел: 033593320.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Предишен месецОктомври 2023 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 01-10-2023