Компания:
Категория:
Търси
Бианор Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-03-2022 17:06:26
  Бианор Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26-04-2022г. от 11:00 часа в София 1712, гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г. 2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение част от печалбата на Дружеството за 2021 г. в размер на 2 903 454,60 лева (два милиона деветстотин и три хиляди четиристотин петдесет и четири лева и шестдесет стотинки) да се разпредели под формата на паричен годишен дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 4,30 (четири лева и тридесет стотинки) за една акция преди облагане с дънъци, а остатъкът от печалбата в размер на 5 329 252,14 лева (пет милиона триста двадесет и девет хиляди двеста петдесет и два лева и четиринадесет стотинки) да се отнесе към Фонд „Неразпределена печалба“. 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., по предложение на Одитния комитет. Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира одиторско предприятие „КА ОДИТ“ ЕООД, с управител Калин Апостолов Апостолов, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом № 657, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2021 г. 9. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2021 г. 10. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов член на Одитния комитет на Дружеството

Допълнителна информация може да получите на тел: +35924604200.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецДекември 2022 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1