Компания:
Категория:
Търси
ЧЕЗ Разпределение България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-03-2022 11:31:08
  ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-04-2022г. от 10:00 часа в софия - 1784, гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-04-2022г. от 10:00 часа в София - 1784, гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала. Уважаеми акционери и лица с право на глас, Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130277958, с официална страница в интернет: http://www.cez-rp.bg (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от Търговския закон и чл. 44, изр. първо от Устава на Дружеството. Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата. В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието CEZDEGM20220418. Общото Събрание ще се проведе на 18 април 2022 г. от 10:00 ч. източно европейско лятно часово време - EEST (7:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството в гр. София на адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за промяна на името на дружеството от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на „Електроразпределителни Мрежи Запад“ АД; 2. Вземане на решение за промяна на логото на Дружеството; 3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на Дружеството; 4. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2