Компания:
Категория:
Търси
Софарма имоти АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 07-01-2022 18:14:31
  Софарма имоти АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-02-2022г. от 11:00 часа в София - 1756, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, при следния дневен ред:

ПОКАНА за извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ уникален идентификационен код на събитието SFIEGM20220210 ISIN код на емисията BG1100031068 „Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 10.02.2022 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (09:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 25.02.2022 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“; 2. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, представляваща Договор за наем на недвижим имот, със следните основни параметри: (1) предмет: отдаване под наем на собствен на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижим имот, съставляващ офис площи, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5; (2) обект: Офис-3-B4, намиращ се на етаж 4, кота +14,70, на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 71,66 кв. м.; подробно индивидуализиран в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад; (3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „БИЛЯНА-ТРИКО“ АД, в качеството му на наемател; (4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години; (5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката; (6) стойност: 118 690,00 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК; (7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м. на месец, без ДДС): 11 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м. на месец, без ДДС): 3 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 36 116,64 евро (70 638,01 лева) за целия й предложен минимален срок и на 60 194,40 евро (117 730,01 лева) за целия й предложен максимален срок.“; 3. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условия
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 30-03-2023