Компания:
Категория:
Търси
Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 17-09-2021 13:49:12
  Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 18-10-2021 г. от11:00 часа в Пловдив-4000 на адрес ул. Княз Александър I Батенберг № 42, ет 3 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Зенит Имоти”АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пк 4000, ул. „Александър I Батенберг” № 42, ет. 3, офис 3, вписано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 175255336, с ISIN код BG1100024071, с официална интернет страница www.zenitimoti.com, с капитал в размер на 650 000 броя безналични поименни акции с право на глас в ОСА, с общ брой гласове в размер на 650 000 броя, на основание чл.223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънрдно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.10. 2021г. от 11,00ч. местно време / 09.00ч координирано универсално време – UTС/, с уникален идентификационен код на събитието ZI-BG-175255336-18102021, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет.3, офис 3 при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК ; предложение за решение – ОС на акционерите приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. а от ЗППЦК. 2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко- продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти” АДСИЦ недвижими имоти- земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията на Закона; предложение за решение - ОС на акционерите овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделки по реда на чл. 114а, ал. 1, т. 1,б.а от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверени договори за покупко- продажба /Нотариални актове/ пред нотариуси за собствените на „Зенит имоти” АДСИЦ недвижими имоти- земеделски земи и лозе с определен купувач, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. и при спазване на изискванията на Закона Съветът на директорите на дружеството кани всички акционери на „Зенит Имоти” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Дружеството има издадени 650 000 броя акции, с ISIN код BG1100024071, с право на глас в ОСА или общия брой гласове е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя. Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 04.10.2021г. В случай, че общото събрание се проведе при падащат кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, а именно на 08.11.2021г., право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД към 25.10.2021г. Всеки акционер има право да участва в ОСА с брой гласове, съответстващ на броя акции, които притежава. Всички акционери имат право и се поканват да участват лично в общото събрание или чрез упълномощени представители, като упълномощаването трябва да се извърши изрично и да отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акцио
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 25-09-2023