Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ Бобов дол АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-05-2024 14:30:23
  ТЕЦ Бобов дол АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2024г. от 11:00 часа в 2635, с.Големо село , при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.03.2024 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.; 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.04.2024 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.04.2024 г.; 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите сумата от 1 741 008 (един милион седемстотин четиридесет и една хиляди и осем) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2023 г. в размер на 12 148 363,66 лева (дванадесет милиона сто четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,20 лева брутен дивидент на една акция или 0,19 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2023 г., в размер на 10 407 355,66 лева (десет милиона четиристотин и седем хиляди триста петдесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки), да бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД; 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за дейността им през 2023 г.; 6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ Бобов дол“ АД за 2023 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, с рег. № 114 и ЕИК 131039504, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Георги Стоянов Тренчев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет за дейността на „ТЕЦ Бобов дол“ АД през 2024 г.; 8. Приеман
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Други