Компания:
Категория:
Търси
Регала Инвест АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-05-2024 14:00:28
  Регала Инвест АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 11:00 часа в ВАРНА - 9000, УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. Общото събрание на „Регала Инвест“ АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г ”. 2.Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”. 3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Регала инвест” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.”. 4.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.”. 5.Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.”. 6.Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Регала инвест“ АД през 2023 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Регала инвест” АД през 2023 г.” 7.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Регала инвест” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г. 8.Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Общото събрание акционерите на “Регала инвест” АД избира ЕТ „Счетоводна кантора Атлас-Радка Георгиева“, ЕИК 1403151001, с регистриран одитор Радка Янева Георгиева, рег.№ 215. 9.Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на “Регала инвест” АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2023 г.“ 10.Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Регала инвест” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашния размер. 11. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД преразглежда Политиката за възнаграждения на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359888248967.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други