Компания:
Категория:
Търси
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 23-05-2024 11:38:59
  Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 10:30 часа в София 1000, ул.Бачо Киро 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; 3. Приемане на годишния доклад за 2023 г. на одитния комитет на дружеството; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад; 6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.; 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.; 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; 9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; 10. Избор на състав на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат; 10.1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от длъжност и освобождаване на гаранцията за управлението им в полза на внеслото я лице: 10.2 Избор на нови членове на Съвета на директорите; 10.3. Избор на независими членове на Съвета на директорите: 11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; 12. Определяне месечното възнаграждение на изпълнителните членовете на Съвета на директорите и председателя на Съвета на директорите; 13. Приемане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление на Съвета на директорите. 14. Избор на лице което да сключи договорите с членовете на СД. 15. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат; 16. Определяне възнагражденията на членовете на одитния комитет; 17. Избор на регистриран одитор за 2024 г.; 18. Поправка на техническа неточност в Устава на дружеството; 19. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929802648.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *