Компания:
Категория:
Търси
Мизия-96 АД-Плевен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-05-2024 17:40:09
  Мизия-96 АД-Плевен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 16:00 часа в ПЛЕВЕН-5800, УЛ. БЪЛГАРСКА АВАИАЦИЯ №7, при следния дневен ред:

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „МИЗИЯ-96“ АД гр.Плевен ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ от Съвета на директорите на „Мизия-96“ АД, ЕИК 114057215, в състав: 1. Елена Христофорова Дичева – изпълнителен директор, 2. Милица Цветанова Петкова – член, 3. Цветана Стоянова Луканова – член, 4. Красимир Димитров Данков – член, 5. Валентина Дачева Михайлова – член. Правно основание: чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството Уважаеми акционери, С настоящата покана, Съветът на директорите на “Мизия-96” АД – Плевен, на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието MIZA20240627. Общото събрание ще се проведе на 27.06.2024 г. от 16:00 часа източно европейско лятно часово време-EEST (13 часа координирано универсално време-UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, п.к. 5800, ул.”Българска авиация” № 7, административна сграда, заседателна зала, при следния дневен ред и конкретни проекти за решение: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2023 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет за 2023 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 4. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД и на гаранциите за управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на гаранциите за управление. 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. 6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. по предложение на Съвета на директорите. 7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. 8. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. 9. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството и определя мандата му по предложение на Съвета на директорите. 10. Приемане на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата за 2023 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години; 11. Разни. Дружество
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други