Компания:
Категория:
Търси
Агрия Груп Холдинг АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-05-2024 17:08:20
  Агрия Груп Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 11:00 часа в Варна 9000, град Варна, бул.Княз Борис 1, №111, Бизнес Център, ет.9, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД град Варна Съветът на директорите на „Агрия Груп Холдинг”АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно присъствено годишно Общо събрание на акционерите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна, което да се проведе на 27 юни 2024 година в град Варна, район Приморски, бул.”Княз Борис I” № 111, Бизнес Център, ет.9 в 11.00 часа (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3) или 8.00 (координирано универсално време UTC), с уникалнен идентификационен код на събитието AGR20240627RGOSA, ISIN код BG1100085072, при следния дневен ред и със следните проекти за решения: Т.1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. Т.2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. Т.3. Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение част от реализираната нетна печалба на Дружеството за 2023 г., възлизаща в общ размер на 8 839 343.03 лв. да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите, като сумата на дивидента е 680 000.00 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решението за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съветът на директорите на дружеството да предприеме всички необходими фактически и правни действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. Т.4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г. Т.5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г. Т.6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г. Т.7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет на „Агрия Груп Холдинг“АД в следния състав: Анелия Иванова Люцканова, Свет
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други