Компания:
Категория:
Търси
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Решения за разпределение на печалбата
22-05-2024 15:13:53
  Информация за решения на ОСА и разпределяне на дивидент На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. относно пазарната злоупотреба („Регламент (ЕС) №596/2014г.), чл.100ш от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 24 и сл. от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар („Наредба №2 на КФН“), с настоящото Ви уведомяваме за факти, обстоятелства и информация, касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”), които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 г. и информация, подлежаща на разкриване съгласно Глава шеста „а“ от ЗППЦК по реда на Наредба № 2 на КФН, както следва: На 21.05.2024 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка” АД, Уникален идентификационен код BACB21052024AGMS, което взе следните решения: 1. Одобри: (а) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2023 г. и Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2023 г., придружен с Доклад на независимите одитори; (б) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2023 г. и Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2023 г., придружен с Доклад на независимите одитори и (в) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2023 г. 2. Прие решение за разпределяне на печалбата на БАКБ АД за финансовата 2023 година, която след данъчно облагане е в размер на 54 899 192,16 лв. (петдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки), както следва: a. Част от печалба на БАКБ за 2023 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 19 753 050,40 лв. (деветнадесет милиона седемстотин петдесет и три хиляди и петдесет лева и четиридесет стотинки) се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК имат право да получат дивидент, а именно – лицата, които са вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 04.06.2024 г. Брутният дивидент на една акция е 0,80 лева (осемдесет стотинки). Нетният дивидент за една акция, приложим само за акционерите – физически лица, е в размер на 0,76 лв.; b. Останалата част от печалбата на БАКБ за 2023 г., след данъчно облагане, а именно сума в размер на 35 146 141,76 лв. (тридесет и пет милиона сто четиридесет и шест хиляди сто четиридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки) се отнася във фонд „Резервен“. 3. Избра „Ърнст и Янг Одит“ ООД, ЕИК 130972874 и „БДО Афа“ ООД, ЕИК 030278596 за одиторски дружества, които да извършат съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2024 г. на индивидуална и консолидирана база. 4. Прие изменения в чл.14 („Облигации и други дългови ценни книжа“), ал.(1) и ал.(2) от Устава на БАКБ АД. Измененият Устав на БАКБ АД ще бъде обявен в Търговския регистър след получаване на одобрение на промените от БНБ съгласно изискванията на Закона за кредитните институции. БАКБ АД ще предприеме необходимите действия за получаване на регулаторното одобрение и за последващо обявяване в Търговския регистър на Устава с всички одобрени изменения. Освен посоченото по-горе, Общото събрание прие решения по останалите точки от предварително обявения дневен ред, като одобри предложените в Поканата и материалите проекто-решения. Протоколът от проведеното редовно Общо събрание на акционерите, Уникален идентификационен код BACB21052024AGMS, с информация за конкретните решения ще бъде публично оповестен в законоустановените срокове.
Прикачени файлове:
Уведомление