Компания:
Категория:
Търси
Юрий Гагарин АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 22-05-2024 14:26:14
  Юрий Гагарин АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 11:00 часа в Пловдив 4003, Рогошко шосе 1, при следния дневен ред:

Така представеният текст не е целият текст на поканата за свикване на общото събрание. Пълният текст на поканата е прикачен като документ към формата. Съветът на директорите на “Юрий Гагарин” АД, град Пловдив, ЕИК 825203984, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Юрий Гагарин” АД на 28 юни 2024 година от 11:00 часа, (08:00 координирано универсално време), което ще се проведе в град Пловдив, в седалището на дружеството, ул. “Рогошко шосе” 1, залата за събрания, етаж 2 в административната сграда на територията на Дружеството със следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2023 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "Юрий Гагарин" АД през 2023 година. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2023 година. Проект за решение: Общотосъбрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Група "Юрий Гагарин" през 2023 година. 3. Приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 година и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет на "Юрий Гагарин" АД за 2023 година и доклада на одитора. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2023 година и доклада на одитора. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Група "Юрий Гагарин" за 2023 година и доклада на одитора. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2023 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, печалбата на "Юрий Гагарин" АД за 2023 година в размер на 6 167 359,62 лева да остане като неразпределена печалба от предходни години. 6. Приемане на доклад за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2023 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на "Юрий Гагарин" АД през 2023 година. 7. Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2023 година. Проект за решениe: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД през 2023 година. 8. Приемане на отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД за дейността им през 2023 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД – Борислав Иванов Борисов, Георги Константинов Зисов и Иван Георгиев Йовчев за дейността им през 2023 година. 10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на "Юрий Гагарин" АД на основание чл.233, ал.3 от ТЗ и определяне на мандата им. Проект за решение: Поради изтичане на мандата, на основание чл.233, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директори
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *