Компания:
Категория:
Търси
Монбат АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2024 15:53:41
  Монбат АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2024г. от 10:30 часа в София-1000, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на Монбат АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно, годишно, присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството 24.06.2024 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC+3) или 7:30 (координирано универсално време – UTC, с уникален идентификационен код на събитието - MONB24062024RGOSA, ISIN код BG1100075065, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред и предложения за решения: 1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността; 2.Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2023 г. 3.Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността; 4.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 5.Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. 6.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2023 г. 7.Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева. 8. Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева. 9. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. съгласно предложението на одитния комитет. 10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г. в размер на 2,907,603.41 лева. Предложение за решение: Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2023 в размер на 2,907,603.41 лева
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *