Компания:
Категория:
Търси
Парк АДСИЦ
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2024 14:54:07
  Парк АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-06-2024г. от 11:00 часа в София-1407, бул. Черни връх 53, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през финансовата 2023 год. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за финансовата 2023 год. 3. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет за 2023год. 4. Приемане на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на Дружеството за финансовата 2023 год. 5. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за финансовата 2023год. 6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2024 година. 7. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 год. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год. 9. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 год. 10. Приемане на решение за преизбиране на Здравко Атанасов Стоев и Виолета Вълкова Михайлова за членове на Съвета на директорите за нов мандат от три години, освобождаване на Галина Диянова Георгиева като член на съвета на директорите и избиране на Ромил Светозаров Златанов за нов член на Съвета на директорите на Дружеството с мандат от три години. 11. Определяне на възнаграждение и размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0889440228.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други