Компания:
Категория:
Търси
Балканкар-Заря АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2024 14:04:27
  Балканкар-Заря АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 11:00 часа в Павликени - 5200, Тошо Кътев 1, при следния дневен ред:

ПОКАНА за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „Балканкар-Заря“ АД с ЕИК 814191256 Съветът на директорите на „Балканкар-Заря” АД с ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 27.06.2024г. от 11:00 часа (координирано универсално време – UTC+3:00) в заседателната зала в административната сграда на дружеството на адрес гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев” №1, при следния дневен ред: 1. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. 3. Приемане (одобряване) на проверения и заверен от одиторско дружество „Акаунтинг-Одитинг“ ООД с ЕИК 201594052 с рег. № 150 консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор, проверил и заверил консолидирания финансов отчет на дружеството за 2023г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023г. 6. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г. 7. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на съвета на директорите на „Балканкар-Заря“ АД за 2023г. 8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Балканкар-Заря“ АД за дейността му през 2023г. 9. Приемане на доклада за 2023г. на одитния комитет на „Балканкар-Заря“ АД. 10. Назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г. и консолидирания финансов отчет на „Балканкар-Заря“ АД за 2024г. 11. Разглеждане на решенията на общото събрание на облигационерите на дружеството по ?емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100015077, документирани в протокол от ?заседание на общото събрание на облигационерите, проведено на 05.03.2024г., и приемане на ?решения във връзка с решенията на общото събрание на облигационерите.?

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 883 541 461.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *