Компания:
Категория:
Търси
ИпоТех Софком АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2024 11:36:28
  ИпоТех Софком АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2024г. от 13:30 часа в 1418, гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: „Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.; Точка пета: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Петър Виденов Виденов, Костадин Сашев Крантев и Ирена Тодорова Иванова, за дейността им през периода 10.03.2023 г. – 31.12.2023 г. Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения по отношение на реализираната печалба от дейността на Дружеството за 2023 г., в размер на 511 561.07 лв. (петстотин и единадесет хиляди петстотин шестдесет и един лева и седем стотинки): 1) Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.12 лв. (дванадесет стотинки) на акция (брутен размер), съгласно Документа за допускане на пазар BEAM и устава на Дружеството, или сума в общ брутен размер на 96 204.72 лв. (деветдесет и шест хиляди двеста и четири лева и седемдесет и две стотинки). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 90 дни от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите. Съветът на директорите и изпълнителният директор са овластени да извършват всички необходими действия за изпълнение на решението по точката от дневния ред; 2) Сума от 51 156.11 лв. (петдесет и една хиляди сто петдесет и шест лева и единадесет стотинки), представляваща 1/10 от реализираната печалба, да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на Дружеството; 3) Остатъкът от печалбата за 2023 г. да остане като неразпределена печалба. Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Галина Петрова Ковачка, диплома № 0636 на ИДЕС, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Точка осма: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор; Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения, включително за обявяване актовете и решенията пред Търговския регистър, пазара BEAM и обществеността.“ Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание, лично или чрез упълномощен представител. Съгласно чл. 42, ал. 2 от Правилата за допускане на финансови инструменти нa пазар за растеж на МСП (пазар BEAM) правото на глас в общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Централният регистър на ценни книжа предоставя на Дружеството списък с акционерите
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *