Компания:
Категория:
Търси
ТК-ХОЛД АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 21-05-2024 09:58:32
  ТК-ХОЛД АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 10:00 часа в София-1618, ул.Горица №6, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание приема консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2023 г. 4. Приемане на заверения консолидиран финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения консолидиран финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. 5. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 6. Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2023 г. Предложение за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2023 г. да остане като неразпределена печалба. 8. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2023 г. 9. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г. 10. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2024 г. 11. Приемане на промени в Политиката по възнагражденията; Предложение за решение: Общото събрание приема промени в Политиката по възнагражденията, както следва: в р.IV се добавя нова „т.19 На членовете на Съвета на директорите се изплащат в пари или предоставят в натура и средства за социално-битово и културно обслужване в съотвествие с чл. 292 и чл. 293, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно решението за разпределението на такива средства от общото събрание на работниците и служителите в дружеството.“. 12. Приемане на промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание приема промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите считано от 01.07.2024 г., както следва: Сергей Петров Ревалски - 3,334.00 лева и Борислава Юриева Фивейска - 5,748.00 лева, в т.ч. за управление и представителство на дружеството.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359888631323.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Дневен ред *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 25-07-2024