Компания:
Категория:
Търси
Крепежни изделия АД-Пловдив
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2024 14:04:25
  Крепежни изделия АД-Пловдив представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2024г. от 11:30 часа в Пловдив - 4004, ул. Кукленско шосе № 15, при следния дневен ред:

ПОКАНА за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, гр. Пловдив Съветът на директорите на Крепежни изделия АД с ЕИК 115006871 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, на основание чл. 223 ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2024 г. от 11:30 часа UTC+3 (уникалният идентификационен код на Общото събрание е OSA202401280624) което ще се проведе по седалището на Дружеството на адрес гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15, в заседателната зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2023 г. – проект за решение - ОС приема отчета за управлението през 2023 г. 2. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2023 г. – проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2023 г. 3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. - проект за решение - ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2023 г. 4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. – проект за решение - ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. 5. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. - проект за решение - ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата/ загубата за 2023 г. - проект за решение - ОС приема направеното предложение печалбата от 2023 г. в размер 30554.20 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. – проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2024 г. – Асен Костов Китов, дипломиран експерт-счетоводител с диплом № 0234. 9. Разни Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез представител на редовното годишно Общо събрание (ОСА). Съгласно чл.115б ал.1, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, което се установява от списъка на акционерите, предоставен от Централния регистър на ценни книжа. Датата по предходното изречение за редовното Общо събрание на акционери на Крепежни изделия АД е 14.06.2024 г. Към датата на решението на СД за свикване на редовното годишно общо събрание – 13.05.2024 г. – общият брой на акциите на дружеството е 239 343, поименни, безналични, с номинална стойност от 1 лев всяка една от тях, с право на глас в ОС, с право на дивидент, код на емисията ISIN код: BG11KRPLAT10. Дружеството няма издадени отделни класове акции. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *