Компания:
Категория:
Търси
Бианор Холдинг АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2024 10:46:11
  Бианор Холдинг АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-06-2024г. от 11:00 часа в София 1784, бул. "Цариградско шосе“ 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: Oбщото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г. 2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Oбщото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет за 2023 г. Проект за решение: Oбщото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2023 г. в размер на 301130.36 лева, Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г. 8. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2023 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0889 255 075.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *