Компания:
Категория:
Търси
ТК-Имоти АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 20-05-2024 09:44:30
  ТК-Имоти АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 14:00 часа в София-1618, ул.Горица 6, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 4. Приемане доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията; 5. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2023 г. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за 2023 г. 7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание избира Таня Димитрова Станева с №0810 за одитор за 2024 г. 8. Приемане на доклад за дейността през 2023 г., ГФО за 2023 г., доклада на регистрираните одитори за 2023 г. и освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2023 г. на "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101. Предложение за решение: Общото събрание на ТК-Имоти АД, в качеството на правоприемник при преобразуване чрез вливане, приема докладите за дейността през 2023 г., ГФО-ти за 2023 г., докладите на регистрираните одитори за 2023 г. и освобождава от отговорност членовете на СД за 2023 г. на вливащите се дружества "ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ" АД, ЕИК 834025235, "КАУМЕТ" АД, ЕИК 118000845, "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" АД, ЕИК 831639462, "РАЛЕН-ТЕКС" АД, ЕИК 113012480, и "РИЛСКИ ЛЕН" АД, ЕИК 122006101 в “ТК-ИМОТИ” АД, ЕИК 128007012.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359888631323.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *