Компания:
Категория:
Търси
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-05-2024 13:40:49
  Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2024г. от 10:00 часа в Гоце Делчев 2900, ул. Царица Йоанна 12, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД на насроченото за 24.06.2024 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време – ЕЕТ=UTC+3) или 7:00 часа (координирано универсално време - UTC) редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Гоце Делчев-Табак” АД 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “Гоце Делчев-Табак” АД през 2023 година, ведно с Декларацията за корпоративно управление на „Гоце Делчев-Табак“ АД; 2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и обществеността; 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 година; 4. Приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 година; 5. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД през 2023 година; 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2023 година; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Гоце Делчев-Табак” АД за дейността им по управление на дружеството през 2023 година, както следва: 1. Георги Димитров Шапков, 2. Тодор Николов Тодориев, 3. Надя Маринова - Миланова.; 7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2024 година; Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите преизбира регистриран одитор Стоян Димитров Стоянов с регистрационен номер 0043 в регистъра на регистрираните одитори, да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година, включена в материалите по дневния ред; 8. Приемане на решение за прехвърляне на неразпределената печалба на “Гоце Делчев-Табак” АД за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неразпределената печалба за 2023 г. в размер на 93176,94 /деветдесет и три хиляди сто седемдесет и шест лева 94 ст./ лева на „Гоце Делчев-Табак“ АД да бъде прехвърлена в “Допълнителни резерви”, по предложение на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред. 9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директор
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *