Компания:
Категория:
Търси
Софарма билдингс АДСИЦ
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2024 17:44:39
  Софарма билдингс АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2024г. от 14:00 часа в София-1756, гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, при следния дневен ред:

ПОКАНА за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ уникален идентификационен код на събитието SFBAGM20240620 ISIN код на емисията BG1100084075 „Съветът на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, ЕИК 175346309, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, на 20.06.2024 год. от 14:00 часа местно време по седалището на Дружеството (11:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 05.07.2024 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.“; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 год.“; 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.“; 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.“; 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 год.“; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2023 год.“; 7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2023 год. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2023 год. с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 143 882,22 (сто четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и два лева и двадесет и две стотинки) лева, а след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – загуба в размер на 174 052,17 (сто седемдесет и четири хиляди петдесет и два лева и седемнадесет стотинки) лева. Формираната загуба за 2023 год., в размер на 143 882,22 (сто четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и два лева и двадесет и две стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен“ на Дружеството.“; 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директори
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други