Компания:
Категория:
Търси
Софарма имоти АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2024 15:18:51
  Софарма имоти АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2024г. от 11:00 часа в София-1756, гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. партер, зала 3, при следния дневен ред:

ПОКАНА за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20240620 ISIN код на емисията BG1100031068 „Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 20.06.2024 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (08:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 05.07.2024 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.“; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 год.“; 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.“; 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.“; 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2023 год.“; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2023 год.“; 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2023 год., в размер на 11 831 203,40 (единадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди двеста и три лева и четиридесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 597 560,20 (три милиона петстотин деветдесет и седем хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет стотинки) лева, да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 512 211,20 (три милиона петстотин и дванадесет хиляди двеста и единадесет лева и двадесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,16 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 8 318 992,20 (осем милиона триста и осемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и двадесет стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл
Прикачени файлове:
Други
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-07-2024