Компания:
Категория:
Търси
Петрол АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2024 14:55:09
  Петрол АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 11:00 часа в Ловеч, 5500, гр. Ловеч, ул. Търговска № 12 , при следния дневен ред:

Петрол АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2024г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. "Търговска" № 12, хотел "Ловеч", етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред: Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 11.00 часа местно време по седалище на дружеството в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 16.07.2024 г., при следния дневен ред: 1.Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година. 2.Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година. 3.Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година. 4.Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2023 година. 5.Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година. 6.Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година. 7.Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2023 година. 8.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2023 година. 9.Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2023 година. 10.Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2023 година. 11.Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2023 година. 12.Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2024 година. 13.Приемане на доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2023 година. Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 96 90 371.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929690371.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *