Компания:
Категория:
Търси
Топливо АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-05-2024 12:35:52
  Топливо АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2024г. от 09:00 часа в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение – Общото Събрание на Акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г. 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2023г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.; проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023г. 4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2023г.; проект за решение - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2023г. 5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023г. 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г. 8. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите. 9. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; проект за решение – ОСА избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му. 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.; проект за решение - ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024 г. 11. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; проект за решение – ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Допълнителна информация може да получите на тел: 02 93 333 594.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *