Компания:
Категория:
Търси
Интеркапитал груп АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
15-05-2024 15:14:31
  Съветът на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, ЕИК: 200867847 и ISIN код BG1100005187, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2024 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET-UTC+3) или 07:00 часа координирано универсално време (UTC) с уникален идентификационен код на събитието – ICG20062024RGMS на следния адрес: гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София - 2000“, ет. 5, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Одобряване и приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г. 2. Одобряване и приемане на Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния отчет за 2023 г. 3. Приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2023 г. и решение за разпределяне на дивидент. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема реализираният положителен финансов резултат за 2023г., да бъде отнесен като неразпределена печалба. 4. Приемане на Доклад за прилагане през 2023 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане през 2023 г. на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 5. Приемане на Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2023 г. 6. Приемане Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. 7. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект на решение: По предложение на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. да бъде Одиторско дружество „Захаринова Нексиа“ ЕООД, Регистрация № 138/2009 и адрес: гр. София, бул. "К. Величков" № 157-159, ет. 1, офис 3. 8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 9. Разни.
Прикачени файлове:
Обявени актове
Вписване