Компания:
Категория:
Търси
Мак АД-Габрово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-05-2024 17:00:28
  Мак АД-Габрово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-06-2024г. от 10:30 часа в Габрово-5300, бул. Трети март №9, при следния дневен ред:

ПОКАНА за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МАК“ АД ISIN BG11MAGAAT11 Идентификационен код на събитието MАK-RGM20240620 Уважаеми акционери, Съветът на директорите на "МАК" АД акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово-5300, бул.”Трети март” № 9, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 817059257, с официална страница в интернет http://www.mak.bg, взе решение за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на “МАК” АД на основание чл.223 от Търговския закон. В изпълнение на решението с настоящето Съвета на директорите отправя до Вас покана за участие в Общо събрание с уникален идентификационен код на събранието MАK-RGM20240620. Общото събрание ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 10:30 ч. местно време (7:30 ч. координирано универсално време - UTC) в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. Габрово, бул.”Трети март” № 9, при следния дневен ред и проекти за решения: . 1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год., на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършения одит, на Доклад за дейността на Одитния комитет през 2023 г., на Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2023. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 год.; Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., заверен от одитор и одиторския доклад за извършения одит; Доклада за дейността на Одитния комитет през 2023; Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023. 2. Доклад за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане Политика за възнагражденията на Членовете на Съвета на Директорите на МАК АД за 2023 г. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството реализирана през 2023 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т.7 от ТЗ във връзка с чл. 37 от Устава на Дружеството приема предложението на СД: ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2023 г както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 6 310 065.83 лв, от които да се разпредели дивидент в размер на 2 830 000.00 лв ( два милиона осемстотин и тридесет хиляди лева). Останалата след разпределянето част от печалбата за 2023г. в размер на 3 480 065.83 лв. да остане като неразпределена печалба от минали години. ОСА определя брутен размер на дивидента в размер на 6,99247 лв. на една акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание, със съдействието на Централния депозитар АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. 4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акцион
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други