Компания:
Категория:
Търси
Декотекс АД-Сливен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 26-04-2024 12:09:12
  Декотекс АД-Сливен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-05-2024г. от 11:00 часа в Сливен - 8800, бул.Хаджи Димитър 42, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Декотекс” АД – гр. Сливен на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Декотекс” АД – Сливен на 30.05.2024г. от 11:00 часа (координирано универсално време (UTC) 8:00 часа), по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42, с уникален идентификационен код на събитието: DEC-OSA-30052024, при следния дневен ред и следните проекти за решения: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.; 2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.; 3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г. 5.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2024г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2023г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите; 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2023 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 992061,80 лева (деветстотин деветдесет и две хиляди шестдесет и един лева и осемдесет стотинки), от които 888549,16 лв. (осемстотин осемдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и девет лева и шестнадесет стотинки) печалба, реализирана през 2023г. и 103512,64 лева (сто и три хиляди петстотин и дванадесет лева и шестдесет и четири стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 99206,18 лева /деветдесет и девет хиляди двеста и шест лева и осемнадесет стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 887454,99 лева /осемстотин осемдесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.059 (пет цяло и девет стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 5400,63 лева /пет хиляди и четиристотин лева и шестдесет и три стотинки/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получа
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *