Компания:
Категория:
Търси
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-04-2024 18:28:55
  ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-05-2024г. от 11:00 часа в София 1000, Славянска 2, при следния дневен ред:

Надзорният съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), гр. София, на основание чл.223 ТЗ и чл.38, ал.1 от Устава на БАКБ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 21 май 2024 г. от 11:00 ч. (Източноевропейско стандартно време ЕЕТ=UTC+3)/ 08:00 ч. (Координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код BACB21052024AGMS, което ще се проведе в гр. София, ул. “Славянска” № 2, в сградата на централния офис на БАКБ, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Одобряване на: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2023г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2023г., придружени с Доклад на независимите одитори; (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2023г. и Годишния доклад за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2023г., придружени с Доклад на независимите одитори; и (3) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2023 г. и Годишния Консолидиран доклад за дейността на БАКБ през 2023 г., придружени с Доклад на независимите одитори; (2) одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2023 г. и Годишния доклад за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2023 г., придружени с Доклад на независимите одитори; и (3) Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията в БАКБ АД през 2023 г. 2. Одобряване на предложение за разпределяне на печалбата на БАКБ за 2023 г. Предложение за решение: ОСА одобрява разпределяне на печалбата на БАКБ АД за финансовата 2023 година, след данъчно облагане, съгласно предложението на Управителния и Надзорния съвет, включено в материалите по Дневния ред. 3. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2023г. 4. Годишен отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2023 г. 5. Годишен отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на БАКБ за дейността им през 2023г. Предложение за решение: ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023 г. всички членове на Надзорния съвет на БАКБ. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАКБ за дейността им през 2023г. Предложение за решение: ОСА взема решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023 г. всички членове на Управителния съвет на БАКБ. 8. Определяне на размер на възнаграждения и гаранции за управление на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на БАКБ. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Надзорния съвет, включено в материалите по Дневния ред. 9. Избор на одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД на индивидуална и консолидирана основа за финансовата 2024 г.; Предложение за решение: За извършване на съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на Българо-американска кредитна банка АД за 2024 г. на индивидуална и консолидирана база ОСА избира двете одиторски дружества – регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, препоръчани от Одитния комитет, както следва: „Ърнст и Янг Одит“ ООД, град София и „БДО АФА“ ООД, град София: .
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *