Компания:
Категория:
Търси
Република Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-04-2024 11:30:37
  Република Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-05-2024г. от 10:00 часа в гр.София, адрес гр. София, ул. „Сребърна“ 16, Офис сграда „Парк Лейн“, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година; Предложение за решение: Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година в размер на 534 196 лв. и 82 ст.; Предложение за решение: Общото събрание отнася печалбата на дружеството за 2022 година, в размер на 534 196 лв. и 82 ст., за покриване на загуби за предходни периоди; 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 година; Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 година. 5. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 година; Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 година; 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 година; Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година; 7. Избор на регистриран одитор за 2024 година; Предложение за решение: Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2024 година Златка Тодорова Капинкова, индивидуален № 0756; 8. Разни;

Допълнителна информация може да получите на тел: +35924521932.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Дневен ред *