Компания:
Категория:
Търси
ЕМКА АД-Севлиево
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-04-2024 09:38:28
  ЕМКА АД-Севлиево представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-05-2024г. от 09:30 часа в Севлиево, ул. Никола Петков №30, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2023 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад; 3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2023г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2023 г. 4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2023г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2023г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2023 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2023год. в размер на 8 662 088,75 лв да бъде разпределена както следва: I. Разпределя от чистата печалба 3 654 690,69 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0.0842105лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 10.07.2024 година. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и финансовите центрове на Юробанк; 2. Останалата част от печалбата да бъде отнесена в неразпределена печалба. . 8. Избор на регистриран одитор за 2024г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеният от одитния комитет регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2024 год. 9. Избор на Одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за членове на одитния комитет Данко Димов Костов, Димитър Цанев Анев и Николай Георгиев Николов. Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет да бъде пет години и приема годишното възнаграждение на председателя на одитния комитет да бъде в размер на 400лв и за членовете на одитния комитет в размер по 300 лв.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35967532868.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други