Компания:
Категория:
Търси
Бианор Холдинг АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 04-04-2024 16:46:51
  Бианор Холдинг АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-05-2024г. от 11:00 часа в София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р, Синерджи Тауър, ет. 15, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството. 2. Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството съгласно проект, който е част от писмените материали към Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството. 3. Избиране на нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Росен Николаев Иванов за нов член и Клас Б Директор в Съвета на директорите на Дружеството съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството с мандат 5 (пет) години. Останалите членове на Съвета на директорите на Дружеството остават Клас А Директори съгласно новия чл. 36а от изменения устав на Дружеството. 4. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството с оглед запазване на съотношението на броя независими членове на Съвета на директорите съгласно чл. 116а1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо общия брой директори. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Спартак Иванов Кабакчиев от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството. 5. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството и определяне на параметрите на обратното изкупуване на акции Проект за решение: На основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 187б от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да проведе процедура за обратно изкупуване на акции на Дружеството при следните параметри: • Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой издадени от Дружеството акции; • Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 3 (три) години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване; • Минимална цена на обратно изкупуване: 3 лв. (три лева) за акция; • Максимална цена на обратно изкупуване – 7 лв и 50 ст.(седем лева и петдесет стотинки) за акция; • Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на „Бианор Холдинг“ АД, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от Търговския закон. На основание чл. 111, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *