Компания:
Категория:
Търси
Корадо-България АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 01-04-2024 09:57:10
  Корадо-България АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-06-2024г. от 11:00 часа в Стражица-5150, Гладстон 28, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година) Проект на решение: „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година)” 2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година” 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година Проект на решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година” 4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година” 5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023 година Проект за решение: „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2023 година, която е: Годишен счетоводен финансов резултат –3 972 335.74 лева печалба. Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 3 569 239.22 лева. НС предлага следното разпределение на печалбата: - първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036 . 65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция. - втората част от печалбата, която част е в размер на 1 067 202 .57 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; 6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година” 7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година Проект на решение: „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година“ 8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година Проект за решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2023 година Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.” 9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година Проект за решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други