Компания:
Категория:
Търси
Стара планина холд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-03-2024 11:38:24
  Стара планина холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06-06-2024г. от 11:00 часа в гр. София - 1113, гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2023 г., годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2023 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД. Проект за решение: 1. ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2023 г. 2. ОСА определя допълнително възнаграждение в размер на по 2 % от печалбата след облагане за 2023 година на всеки член от Съвета на директорите, което да се начисли в разходите за възнаграждения за 2024 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 на Политиката за възнагражденията. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение: 1. Сума в размер на 6 544 630.42 (шест милиона петстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин и тридесет лева и четиридесет и две стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.31579 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2024 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента – шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г. 5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година. Проект за решение: ОСА преизбира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Финанс Инвест ООД, ЕИК:115016144 и Стефан Атанасов Николов. 7. Определяне на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението и на гаранцията за управление за всеки от членовете на съвета на директорите. 8. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съветът на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството: § 1. В член 8 се правят следните промени: 1. Ал. 1 се изменя като преди думата „непривилегировани“ се добавя „безналични“. 2. Ал. 2 се изменя по следния начин: „(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея като определят пълномощник с пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа.“ § 2. В член 10 се правят следните промени: 1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на холдинга, респективно на увеличението на капитала на холдинга в Търговския регистър при Агенция по вписванията.“ 2. Предишни ал. 2, ал. 3 и ал. 4 стават с
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 25-07-2024