Компания:
Категория:
Търси
М+С хидравлик АД-Казанлък
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-03-2024 11:33:58
  М+С хидравлик АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-05-2024г. от 13:30 часа в Казанлък-6100, ул. "Козлодуй" №68, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г., годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г. Проект за решение: ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2023 г. както следва: 1. Сума в размер на 15 773 280 (петнадесет милиона седемстотин седемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,40 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 18.07.2024 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2023 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2024 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2023 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2023 г. 6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година. Проект за решение: ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, коeто да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 г., съгласно препоръката на одитния комитет. 7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Димитър Богомилов Тановски, Иван Делчев Делчев, „Велев Инвест" ООД – ЕИК: 175064007, „Манг” ООД – ЕИК: 130024809, „Состра Инженеринг“ ЕООД– ЕИК: 175183709, и "Стара планина холд" АД – ЕИК: 121227995. 8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите. 9. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съветът на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството: §1. Чл. 9, ал. 2 от Устава се изменя по следния начин: „(2) Замяната на безналични поименни акции с налични акции и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор.“ §2. В чл. 10 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание: „(4) Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на ДРУЖЕСТВОТО, респективно на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по вписванията.“ § 3. В чл. 11 се правят следните промени: Т. 1 се изменя като в края на изречението се доба
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *