Компания:
Категория:
Търси
Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 28-03-2024 14:16:54
  Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-05-2024г. от 16:00 часа в Варна 9000, гр. Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2023 г. – проект за решение – ОС приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2023 г.; 2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. - проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; 3. Отчет на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г. - проект за решение – ОС одобрява и приема отчета на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2023 г.; 4. Подновяване поради изтичането на срока му, на мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството за нов срок от три години и определяне не възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС подновява мандата на членовете на одитния комитет на дружеството - Христина Димитрова Денева – икономист и счетоводител с над 30 годишен професионален опит; Красимир Петров Петров – икономист и Георги Василев Янакиев – морски специалист, за срок от три години и определя ежемесечно възнаграждение на членовете му в размер на една минимална месечна заплата за страната. 5.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2023 г.– проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2023 г.; 6.Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 година – проект за решение – ОС одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 година; 7. Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2023 г. – проект за решение – ОС приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД за 2023 г.; 8.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. – проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.; 9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството и за разпределение на дивиденти – проект за решение – ОС взема решение от печалбата на дружеството за 2023 г. за дивидент да бъде разпределена сумата от 9 386 272 лв. (девет милиона, триста осемдесет и шест хиляди, двеста седемдесет и два лева) бруто, или по 16 лв. (шестнадесет лева) бруто за акция, а остатъкът да остане като неразпределена печалба. 10.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2024 г. – проект за решение – ОС избира за регистриран одитор Одиторско дружество „Гети Одит 99” ООД, с рег. № 137, което да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на КРЗ “Одесос” АД, гр. Варна за 2024 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35952666210.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *