Компания:
Категория:
Търси
Мизия-96 АД-Плевен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-03-2024 11:49:07
  Мизия-96 АД-Плевен представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-04-2024г. от 16:00 часа в ПЛЕВЕН-5800, УЛ. БЪЛГАРСКА АВАИАЦИЯ №7, при следния дневен ред:

ДО ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „МИЗИЯ-96“ АД, ЕИК 114057215, гр.Плевен ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МИЗИЯ-96“ АД Уважаеми акционери, Съветът на директорите на “Мизия-96” АД гр. Плевен, ЕИК 114057215, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе, както следва: Уникален идентификационен код на събитието: MIZA20240422 Дата и час на провеждане: 22.04.2024 г. от 16,00 часа източно европейско лятно часово време (14 часа координирано универсално време UTC) Адрес и място на провеждане: гр.Плевен, ул. „Българска авиация“ №7, административна сграда, заседателна зала. Дневен ред на Общото събрание и конкретни проекти за решение: 1. Вземане на решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: „Общото събрание взема решение да бъдат извършени следните промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството: 1. След като бе констатиран факта на настъпилата смърт на настоящия член на Съвета на директорите г-н Христофор Петков Дочев (починал на 06.12.2023 г.) на основание чл.233 ал.4 от Търговския закон Общото събрание освобождава като член на съвета на директорите г-н Христофор Петков Дочев и прекратява правомощията на същия по отношение на Дружеството. 2. Общото събрание взема решение да НЕ бъде избиран нов член на Съвета на директорите на Дружеството на мястото на г-н Христофор Петков Дочев (починал на 06.12.2023 г.), като в тази връзка Съветът на директорите продължи да бъде в състав от настоящите петима членове, както следва: Елена Христофорова Дичева – изпълнителен член; Красимир Димитров Данков – член; Цветана Стоянова Луканова – член; Валентина Дачева Михайлова – член; Милица Цветанова Петкова – член. 3. Общото събрание като взе в предвид разпоредбата на чл.27 ал.1 от Устава на Дружеството и обстоятелството, че новият Съвет на директорите ще се състои от петима членове, взема решение, че промени в устава на Дружеството не следва да бъдат извършвани. 2. Разни. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Дружеството е с капитал в размер на 70229 (седемдесет хиляди двеста двадесет и девет) лева, разпределен в 70229 (седемдесет хиляди двеста двадесет и девет) броя акции, представляващи 70229 (седемдесет хиляди двеста двадесет и девет) броя безналични поименни акции с номинал 1 (един) лев всяка. Общият брой на акциите с право на глас в Общото събрание е 70229. Всички акции са от един клас. ISIN код на емисията акции: BG11MIPLBT18. Акционерите имат право: а/ да участват в общото събрание; б/ да искат включването на въпроси и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. в/ да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118 ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание; г/ да поставят въпроси по време на Общото събрание; д/ да упълномощят писмено всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Разпоредбата на чл.115 ал.2 т. 9 от ЗППЦК, предвиждаща гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, не е приложима съгласно действащия устав на „Мизия - 96” АД. Информация по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК: Право на глас се упражнява от лица
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 25-07-2024