Компания:
Категория:
Търси
ТЕЦ Марица 3 АД
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-03-2024 15:22:17
  ТЕЦ Марица 3 АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-04-2024г. от 14:30 часа в ДИМИТРОВГРАД, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на членът на Съвета на директорите Цветана Бънкова и избиране на негово място за член на Съвета на директорите Стоян Тюйлиев. Определяне на мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Цветана Бънкова и избира на негово място за член на Съвета на директорите Стоян Тюйлиев. Определя мандат на новоизбраният член на Съвета на директорите до 29.06.2027г. 2. Определяне на възнаграждение на новоизбрания член на СД и размера на гаранцията му за управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 1 минимална брутна работна заплата за страната. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение, която гаранция следва да бъде внесена в полза на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД в 7 дневен срок от датата на взимане на настоящото решение.

Допълнителна информация може да получите на тел: 039164207.
Прикачени файлове:
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *