Компания:
Категория:
Търси
Зенит имоти АДСИЦ
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-02-2024 17:15:59
  Зенит имоти АДСИЦ представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-03-2024г. от 10:00 часа в София 1000, ул.Врабча №8, при следния дневен ред:

т.1: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избиране за нови членове на Съвета на директорите на Ивелина Красимирова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красимирова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който същите са дължими, съгласно направени от акционерите предложения.“. С вписване № 20240229160041 в Агенция по вписванията акционерът „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 121779787 направи ново предложение за решение по вече включен въпрос в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество „Зенит имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), вр. чл.223а от Търговския закон (ТЗ), както следва: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ по т.1: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членове на Съвета на директорите Георги Бахнев Георгиев и Ромил Светозаров Златанов и избира за нови членове на Съвета на директорите Ивелина Красимирова Кирова и Тодор Димитров Тодоров. Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на една минимална месечна работна заплата за страната, както и размер на изискуемата съгласно чл. 116в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа гаранция за управление на всеки от новоизбраните членове на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.“.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359888631323.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Други
Материали *