Компания:
Категория:
Търси
Ямболен АД-Ямбол
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 16-02-2024 17:25:25
  Ямболен АД-Ямбол представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-03-2024г. от 13:00 часа в Ямбол, ЯМБОЛ, УЛ.ЯМБОЛЕН 35, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ: 1. Приемане на Решение за отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА приема решение за отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор на основание и по реда на чл. 119, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба 22 за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисия за финансов надзор. Мотивите за това решение са следните: След проведено търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от търговият предложител Еникорп АД за закупуване на всички акции от останалите акционерите на Ямболен АД, прякото участие на мажоритарния акционер Еникорп АД, ЕИК 175324106 в капитала на Ямболен АД е в размер на 1 151 309 бр. акции, представляващи 94.192% от капитала на дружеството и 94.192 % от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството. От години е налице липса на активна борсова търговия с акциите на Ямболен АД и в този смисъл отказът от статут на публично дружество няма да засегне интересите на акционерите. Публичният статут води до допълнителни административни задължения и разходи, което се отразява негативно върху оперативното управление и върху финансовите резултати на дружеството. Отписването на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор ще позволи административният и финансовият му ресурс да се фокусира изцяло върху основните стратегически цели на дружеството. 2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на Ямболен АД при условие, че общото събрание на акционерите вземе решение по т. 1 от дневния ред за отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Проект за решение: При условие, че ОСА вземе решение по т. 1 от дневния ред за отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, приема решение за промяна предмета на дейност на Ямболен АД, както следва: „Дружеството има за основен предмет на дейност: Изграждане на фотоволтаични централи за производство на електроенергия с цел собствена консумация и продажба, вътрешна и външнотърговска дейност, монтажна и ремонтна дейност и всяка друга допустима от закона дейност.“ 3. Решение за приемане на нов Устава на Ямболен АД, при условие, че общото събрание на акционерите вземе решение по т. 1 от дневния ред за отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и при условие, че Комисията за финансов надзор не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Проект за решение: ОСА приема нов Устава на Ямболен АД, съгласно приложения към материалите по дневния ред проект на устав на Ямболен АД, при условие, че общото събрание на акционерите вземе решение по т. 1 от дневния ред за отписване на Ямболен АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор и
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Дневен ред *